ابرتگ "توری خرما"
_ محافظت از خوشه های خرما در برابر گرد و خاک _ جلوگیری از ریزش خرما و کاهش اثر نامطلوب خشکیدگی محصول_ محافظت در برابر پرندگان، زنبورها و آفات
رفتن به بالای صفحه