1428 تاثیر چشمگیر توری ضدسرمازدگی شرکت تورینه بافت
بررسی تاثیر استفاده از توری ضدسرمازدگی برای درختان زردآلو توسط جهاد کشاورزی شاهرود. توری ضدسرما - جلوگیری از آسیب سرمازدگی بهاره - توری شید
تاریخ انتشار: 14:39:59 1399/02/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه